form 1

Oznam

Oznámenie: Šport SKEET Liptovské Sliače Strelnica MIKOVA
Vás pozýva na prvý ročník 5.kolového preteku
MAO – Cena Liptova 2020
Všeobecné ustanovenia:
Dátum konania: 26.4, 24.5, 28.6, 26.7, 23.8.2020
Miesto konania: Strelnica miková – Liptovské Sliače
Usporiadateľ: Šport SKEET
Riaditeľ súťaže: Peter Mišík
Hlavný rozhodca: Ľubomír Mojš
Pomocný rozhodca: Rastistav Sirotiak, Petra Laková
Technické ustanovenia:
Predpis: Súťaží sa podľa špeciálnych technických pravidiel, ktoré sú na stránke „šport SKEET".
Účasť: Otvorená bez obmedzenia.
Zbrane: Malokalibrová puška opakovacia kalibru 22lr s optickým zameriavačom-puškohladom.
Strelivo: 22lr, spotreba streliva: 36ks.
Štartovné: 10€ za súťažiaceho.
Kategórie: Muži, ženy, dorast do 17 rokov.
Ceny: Každé kolo bude ocenené medailou a diplomom na 1-3. mieste. Po odstrielaní 5. kola a zrátaní výsledkov troch najlepších kôl budú strelci ocenení pohármi a vecnými cenami.
Vyhlásenie výsledkov: 15-30min po vyhodnotení terčov.
Časový rozpis: 8:00 - 8:20 prezentácia
8:20 - 8:30 poučenie, oficiálne zahájenie
8:30 - začiatok súťaže
12:30 - predpokladaný koniec súťaže (záleží od počtu súťažiacich)
Občerstvenie: káva, nealko, guláš(klobása)
Ostatné: Ochrana sluchu a zraku je doporučená. Výsledky súťaží budú zverejnené na stránkach www.strelnicamikova.sk
Pravidlá pre verejnú súťaž v streľbe z malokalibrovky s optickým zameriavačom-puškohladom

MAO – Cena Liptova
Účelom tejto súťaže je zábavnou formou porovnať svoje schopnosti v presnej a rýchlej streľbe z malokalibrovej zbrane.
Verejnej streleckej súťaže sa môžu zúčastniť všetci občania. Majitelia zbrojných preukazov a strelných zbraní môžu strieľať s vlastnou zbraňou. Občanom bez zbrojných preukazov a zbraní budú, za poplatok, poskytnuté zbrane i strelivo. Na takéhoto súťažiaceho bude počas streľby dozerať inštruktor – rozhodca. Osoba mladšia ako 18 rokov sa môže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu a dohľadajúceho.
Bezpečnosť

1. Pre zaistenie bezpečnosti je treba zaobchádzať so všetkými zbraňami v priestoroch strelnice s maximálnou opatrnosťou a taktiež podľa platných predpisov popisujúcich manipuláciu so zbraňou.
2. Pohyb v priestoroch strelnice je povolený iba s vybitou zbraňou a s otvoreným uzáverom, pokiaľ zbraň nie je uložená v prepravnom púzdre. V prepravnom púzdre smie byť uložená iba vybitá zbraň.
3. Povinnosťou rozhodcov je vyžadovať maximálnu disciplínu vo všetkých priestoroch strelnice. Strelci sú povinní byť im v tom nápomocný.
4. Ktorýkoľvek z delegovaných rozhodcov môže vziať do ruky zbraň a vybavenie strelca bez jeho povolenia, avšak s jeho vedomím a v jeho prítomnosti. Napríklad za účelom prevedenia kontroly zbrane. Nikto iný sa nesmie strelcovho vybavenia bez jeho povolenia a bez jeho prítomnosti dotýkať. Výnimkou je stav bezprostredného ohrozenia bezpečnosti.
5. Za stav zbrane a vybavenia nesie plnú zodpovednosť strelec. U osôb nevlastniacich ZP a strieľajúcich pod dohľadom musí byť dohliadajúca osoba zapísaná pri prezentácii v štartovnej listine, pričom právomoci a zodpovednosti strelca prechádzajú na ňu v plnom rozsahu. Dohliadajúca osoba musí byť držiteľom ZP a preukazu zbrane príslušnej kategórie. Majiteľ zbrane musí byť taktiež prítomný počas súťaže. Výnimku tvorí, iba ak je zbraň zapožičaná podľa platných zákonov, v súlade s platnou legislatívou.
6. Zbraň je povolené nabíjať iba na palebnej čiare, len na povel NABÍJAŤ a to maximálne počtom nábojov stanoveným povelom. Je možné zbraň nabíjať aj po povele ŠTART, v prípade streľby disciplín s časovým limitom, alebo časovým obmedzením streľby. Presný povel pre konkrétne disciplíny upresní riadiaci streľby pri konkrétnych disciplínach.
7. V záujme bezpečnosti môže ktorýkoľvek rozhodca, riadiaci streľby, ale i ktorýkoľvek strelec, zastaviť streľbu povelom STOP! VYBIŤ! Tento povel sú povinní počúvnuť všetci strelci bez výnimky. Po tomto povele sú strelci povinní okamžite prerušiť streľbu, zbraň vybiť a odložiť. Ďalej pokračovať v streľbe môžu až po povele riadiaceho streľby, alebo rozhodcu na strelisku - NABÍJAŤ! a PÁĽ!
8. Strelci a ostatní účastníci sú povinní rozhodcu upozorniť na situácie, ktoré by mohli byť nebezpečné alebo mohli zapríčiniť nehodu.
9. V prípade neregulárnych podmienok alebo podmienok ohrozujúcich bezpečný priebeh pretekov má hlavný rozhodca právo pretek prerušiť alebo ukončiť.
10. Akákoľvek manipulácia so zbraňou na strelisku v dobe, kedy je obsluha, alebo iná osoba pred palebnou čiarou, je prísne zakázaná. Nerešpektovanie tohto pravidla môže byť dôvodom k diskvalifikácii a k vykázaniu zo strelnice.
11. Na strelisku, vždy po dokončení streľby, je pretekár povinný skontrolovať zbraň, či je vybitá a či je prázdny zásobník. V záujme bezpečnosti a pre ľahšiu kontrolu zbrane rozhodcom, prípadne riadiacim streľby, je pretekárom doporučené používať výstražnú zástavku do zbraňovej komory. V prípade, že strelec nemá vlastnú , môže si ju vypožičať od usporiadateľov, pokiaľ ňou disponujú.
12. Všetkým pretekárom a funkcionárom preteku doporučujeme používať na strelisku v dobe streľby chrániče sluchu. Toto sa doporučuje aj všetkým divákom.
13. Pre ochranu zraku je strelcom dôrazne doporučené používať pri streľbe ochranné okuliare z netrieštivého materiálu.

Závodné disciplíny
Streľba v stoji na 50m, kruhový terč, strieľa sa 10 rán v čase do 10min. Hodnotí sa všetkých 10 rán.

Obr.č.1
Streľba v ľahu na 50m, 6 malých kruhových terčov, strieľa sa 6 rán do 7min. Hodnotí sa každý jeden terč v ktorom bude max. jedna rana. V prípade že zásahov bude viac v jednom terči tak sa hodnotí ten najhorší jeden zásah. Ostatné sa nehodnotia.

Obr.č.2

Streľba v ľahu s oporou na 100m, 2ks kruhových terčov, strieľa sa 2x5 rán do 10min. Hodnotia sa 2 terče v ktorých bude max. po 5 rán. V prípade že zásahov bude viac ako 5 v jednom terči, tak sa hodnotí 5 najhorších zásahov.

Obr.č.3
V prípade že strelec trafí vedľajší (susedov) terč, tak sa mu zásah hodnotí nulou. A zo zasiahnutého terča sa odráta najemnšia možná hodnota.

Streľba v ľahu-rýchlostreľba na 50m. Strieľa sa 10 rán na 5ks otočných terčov (podobné na biatlone). Strelec musí v čo najrýchlejšom čase zodvihnúť 5ks terčov hore a potom dole. Toto všetko treba urobiť v čo najkratšom čase, ktorý sa počíta. Hodnotí sa každý zasiahnutý terč 10bodmi, ktoré sa spočítajú a od nich sa odpočíta 2-násobný čas.
Napr: 9 zásahov za čas 25 sekúnd.
90 – 25x2 = 40 bodov
Pozor: pri čase nad 50 sekúnd a strelení 10 terčov sa výsledok dostáva do mínusu.
Všetky 4 disciplíny sa zrátajú.
Povolená je ľubovoľná podpora predpažbia (bipod,vaky). Pätka pažby môže byť podopieraná len strelcovým telom (rukou,ramenom) a nesmie sa žiadnym bodom dotýkať podložky. Tretia noha je zakázaná.

V prípade zlého počasia (silný vietor, dážď) si organizátor vyhradzuje právo na zmenu súťažných disciplín.
Súťažiaci sa súťaže zúčastňuje na vlastné riziko, nesie plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo vzniknutú škodu a nebude od organizátora vymáhať ich náhradu. Za maloletého účastníka súťaže, berie plnú zodpovednosť jeho rodič alebo zákonný zástupca.
Súťažiaci súhlasí so spracovaním osobných údajov pre účely streleckej súťaže.