Prevádzkový poriadok 50m strelnice v kombinácii so strelnicou TRAP a SKEET

Prevádzkový poriadok

1.1. Umiestnenie strelnice

Strelnica sa nachádza v katastrálnom území Liptovské Sliače na parcele C - KN 4299/4 o výmere 1800 m2, ktorej vlastníkom je obec Liptovské Sliače, podľa Listu vlastníctva č. 2531, druh pozemku trvalý trávnatý porast,.

Prístup na strelnicu je juhozápadným smerom od obce Liptovské Sliače cca 1 km po poľnej spevnenej ceste.
Na strelnici MIKOVÁ sú vybudované a prevádzkované tieto tri strelnice:
A Strelnica pre dlhé a krátke ručné palné zbrane pre streľbu do 50 metrov,,
B Broková strelnice TRAP,
C Broková strelnica SKEET,
Je možné vždy využívať len, jednu strelnicu, nakoľko sa všetky tri strelnice nachádzajú na jednom a tom istom pozemku!

1.2. Prevádzkovateľom streleckého areálu je nájomca
Občianske združenie ŠPORT SKEET LIPTOVSKÉ SLIAČE,
so sídlom Do Pažiť 986/106, 034 84 Liptovské Sliače,
zastúpené Ľubomírom MOJŠOM - predsedom Občianskeho združenia.

1.3.Správca (správcovia) strelnice sú zapísaní na Okresnom riaditeľstve Policajného zboru Ružomberok - oddelenie dokladov. Ich zoznam je prílohou tohto prevádzkového poriadku.

1.4. Riadiaci streľby sa pri výcviku môžu určovať aj z radov strelcov
Výcvik v streľbe môžu vykonávať aj osoby bez príslušného oprávnenia resp. bez zbrojného preukazu jedine pod vedením zodpovednej osoby - inštruktora. Riadiaci a inštruktor streľby musia spĺňať kvalifikačné predpoklady a záruky k bezpečnej prevádzke strelnice. Správcom strelnice, riadiacim streľby a inštruktorom streľby môže byť fyzická osoba staršia ako 25 rokov, ktorá je najmenej tri roky držiteľom zbrojného preukazu niektorej zo skupín A, B, C, D, E.

1.5. Pri výcviku ozbrojených zložiek je riadiacim streľby inštruktor, ktorý zodpovedá za bezpečné vykonanie stanovených streleckých cvičení, podľa príslušných rezortných smerníc a nariadení.

2. Prevádzka strelnice

2.1. Prevádzkovať strelnicu je povolené denne od 7,00 hod až do zotmenia (nočné streľby môžu vykonávať príslušníci ozbrojených zložiek pri dodržaní všetkých bezpečnostných opatrení stanovených príslušnými rezortnými nariadeniami)

2.2. Prevádzkovateľ a v jeho mene poučený organizátor (riadiaci streľby, inštruktor) je povinný počas celej doby streľby zabezpečiť:
- vyvesenie červenej zástavy o rozmeroch minimálne 50 cm x 50 cm na vysokej veži strelnice C - SKEET,
- vizuálne monitorovanie výstrelného priestoru, zvlášť pri streľbách na brokových strelniciach B - TRAP a C - SKEET s dôrazom na prístupovú cestu kde je povinný pred zahájením streľby postaviť strážneho vybaveného spojovacím prostriedkom (vysielačka, mobilný telefón) a neustále s ním udržiavať spojenie,
- dodržiavanie bezpečnostných podmienok stanovených v znaleckom posudku a v tomto prevádzkovom poriadku.
Je zakázané prevádzkovať strelnice za zníženej viditeľnosti ! (hmla, silný dážď alebo sneženie a pod.)

2.3. Na strelnici je zakázané strieľať guľovými zbraňami na brokových strelniciach.

3. Povinnosti funkcionárov strelnice

3.1. Prevádzkovateľ strelnice, správca (-ovia) a prenajímatelia zodpovedajú za celkovú prevádzku strelnice v zmysle platných slovenských zákonov, vyhlášok a príslušných predpisov, vrátane noriem na úseku zbraní, streliva a prevádzky strelníc. Pri organizovaní súťaží sa postupuje podľa zásad uvedených v príslušných Stanovách a pravidlách.

3.2. Prevádzkovateľ strelnice a prenajímatelia sú pred zahájením streľby povinní uviesť strelnicu do stavu zadefinovaného v znaleckom posudku. Zo záchytnej steny a z výstrelného priestoru odstrániť všetky predmety, ktoré by mohli spôsobiť odraz striel do okolitého priestoru. Pred zahájením strelieb sú povinní zabezpečiť dôslednú prehliadku výstrelného a záchytného priestoru.
3.3. Správca strelnice je zodpovedný za údržbu a využívanie strelnice. Vedie prevádzkový denník strelnice a dbá na jeho presné vyplňovanie. Správca strelnice pri výkone funkcie nosí viditeľné označenie „Správca strelnice".

3.4. U správcu strelnice je uložená prevádzková dokumentácia strelnice.

3.5. Správca strelnice je povinný na viditeľnom mieste strelnice umiestniť prevádzkový poriadok a pred streľbou oboznámiť s ním strelcov, zvlášť s bezpečnostnými pravidlami pri streľbe. Uvedené vykonávajú aj prenajímatelia.

3.6. Správca strelnice a riadiaci streľby sú povinní zo strelnice vylúčiť každú osobu, ktorá nedodržiava ustanovenia tohto Prevádzkového poriadku, najmä však osobu, ktorá svojim konaním ohrozuje bezpečnosť prevádzky na strelnici.

3.7. Správca strelnice a riadiaci streľby sú povinní zabezpečiť, aby na strelisko nemala prístup osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky.

3.8. Správca strelnice a riadiaci streľby majú právo vylúčiť zo strelieb akúkoľvek zbraň, ktorá podľa ich mienky nespĺňa bezpečnostné požiadavky.

3.9. Riadiaci streľby zodpovedá za dôsledné dodržiavanie disciplíny a poriadku pri streľbe, dodržiavanie podmienok streleckého cvičenia, pravidiel a bezpečnostných zásad pred vlastnou streľbou, počas streľby a po jej ukončení.
Sú mu podriadené všetky osoby na príslušnej strelnici!

3.9. Riadiaci streľby je povinný ihneď zastaviť streľbu, ak dôjde k porušeniu bezpečnostných pravidiel, k zraneniu, prípadne k inej mimoriadnej udalosti. Pri vzniku mimoriadnej udalosti riadiaci streľby spolupracuje so správcom strelnice.

3.10. Inštruktor streľby zodpovedá za dôsledné dodržiavanie disciplíny a poriadku pri streľbe, dodržiavanie pravidiel a bezpečnostných zásad pred vlastnou streľbou, počas streľby a po jej ukončení. Pred ostrou streľbou je povinný cvičiaceho preskúšať zo znalostí bezpečnostných pravidiel.

4. Vymedzenie zbraní a streliva povolených na streľbu

4.1. Vymedzenie zbraní

Na strelnici A - Strelnica pre dlhé a krátke ručné palné zbrane pre streľbu do 50 m
- dlhé a krátke ručné palné zbrane všetkých kalibrov,
- samočinné zbrane zavedené v ozbrojených zložkách,
- ručné vrhače a brokovnice zavedené v ozbrojených zložkách
- dlhé a krátke ručné palné zbrane nabíjané ústim a ich repliky,
- plynové a mechanické zbrane.

4.2 Vymedzenie streliva

Na brokovych strelniciach B - TRAP, C - SKEET :
- všetky typy brokovníc vrátane samonabíjacích s maximálnym kalibrom 12

Na strelnici A - Strelnica pre dlhé a krátke ručné palné zbrane pre streľbu do 50 m
- strelivo s neplášťovanými olovenými strelami využívajúcimi čierny prach, strelivo s plášťovanými strelami,
strelivo s plášťovanými strelami s oceľovým jadrom zavedené v ozbrojených zložkách,
strelivo s homogénnymi strelami zo spekaných kovov zavedené v ozbrojených zložkách,
strelivo do plynových a mechanických zbraní,
\

Na brokovych strelniciach B - TRAP, C - SKEET:
- na brokových strelniciach s max. kalibrom 12, broky môžu byť iba sférického tvaru, zhotovené z olova, olovenej zliatiny alebo netoxické a ich priemer môže byť max. 2,0-2,5 mm s toleranciou 0,1 mm, broky môžu byť pokovované.

4.3. Všetky zbrane musia byť v bezchybnom technickom stave, ktorý zaručí ich bezpečnú prevádzku. Zbrane v súkromnej držbe musia byť označené platnou overovacou značkou a riadne evidované v platnom doklade.

4.4. Je prísne zakázané na strelnici používať iné zbrane a strelivo ako povolené.

4.5. Je prísne zakázané na strelnici strieľať do iných predmetov ako sú predpísané terče.

4.6. Je prísne zakázané na strelnici úmyselne mieriť a strieľať mimo záchytný priestor.

Činnosť v streleckom priestore organizuje a riadi riadiaci streľby (inštruktor).

Všetci prítomní sú povinní bezodkladne uposlúchnuť jeho nariadenia a pokyny.

5.1. So zbraňami sa musí zaobchádzať s čo najväčšou opatrnosťou. Mimo streleckého stanoviska musia byť všetky zbrane vybité. Na streleckom stanovisku musia byť zbrane v bezpečnostnom stave po ukončení alebo prerušení streľby.
Bezpečnostným stavom sa rozumie:
zo samočinnej, samonabíjacej a opakovacej zbrane je vybratý zásobník a záver je otvorený, nábojová komora je prázdna.
V nábojovom valci revolvera sa nenachádzajú náboje, valec je vyklopený, zbraň so sklopnou hlavňou (hlavňami) je otvorená, nábojová komora je prázdna.

5.2. Bez povolenia riadiaceho streľby nie je možné vystreliť. Streľba nasucho a cvičné mierenie je možné len na palebnej čiare alebo vo vymedzenom priestore (IPSC, LOS a pod.).

5.3. Zbraň sa môže nabíjať len na streleckom stanovisku, a to až na pokyn riadiaceho streľby. Strelec pri nabíjaní (i prebíjaní) musí byť otočený na svojom streleckom stanovisku smerom k terčom, pričom hlaveň má namierenú do bezpečného, záchytného priestoru. Pri výcviku a pretekoch musí strelec dodržiavať stanovený pohotovostný stav zbrane a postoj.

5.4. So zbraňou sa môže mieriť len do bezpečného smeru, t. j. na terč (terče) nachádzajúce sa v stanovenej vzdialenosti. Je zakázané držať prst na spúšti mimo zamierenia do bezpečného smeru.

5.5. V záujme bezpečnosti môže riadiaci streľby kedykoľvek zastaviť streľbu. Po
povele riadiaceho streľby „STREĽBU ZASTAVIŤ" musia všetci strelci okamžite zastaviť streľbu. Po povele „VYBIŤ ZBRAŇ" musia všetci strelci vybiť svoje zbrane a uviesť ich do bezpečnostného stavu. V streľbe je možné pokračovať až na príslušný povel riadiaceho streľby.

5.6. Po dostrieľaní musí strelec zbraň vybiť a ďalej s ňou naložiť tak, aby bolo zamedzené jej zneužitie. Dotýkať sa cudzej zbrane je možné len so súhlasom i ej držiteľa.

5.7. K terčom môžu strelci ísť len na pokyn riadiaceho streľby. Je zakázané brať si k terčom zbrane, tieto musia zostať odložené v bezpečnostnom stave na streleckom stanovisku, alebo musia byť zapúzdrené.

5.8. V prípade poruchy zbrane je strieľajúci povinný ohlásiť zdvihnutím ruky poruchu riadiacemu streľby, pričom je povinný konať tak, aby nevzniklo žiadne nebezpečenstvo. Môže zbraň vybiť, prípadne zaistiť alebo inak zabezpečiť proti možnému náhodnému výstrelu. Pri zlyhaní výstrelu sa počká min. 15 s a až potom sa vybíja zbraň.

5.9. Pri poruche je riadiaci streľby povinný zastaviť streľbu a zakázať ďalšiu streľbu s predmetnou zbraňou. Po overení, že nešlo o poruchu zbrane, ale iba o nesprávnu obsluhu zbrane, resp. o zlyhané strelivo, riadiaci streľby povolí ďalšiu streľbu.

5.10. Strelci sú povinní upozorniť riadiaceho streľby na akúkoľvek nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k zraneniu osôb, alebo poškodeniu majetku.

5.11. Počas streľby je na strelnici zakázané fajčiť, rozprávať sa alebo iným spôsobom rozptyľovať pozornosť ostatných strieľajúcich.

5.12. Priestor pre divákov musí byť zreteľne označený a vyhradený, minimálne vo vzdialenosti 5 m za zadnou hranou streliska. Vodiť na strelnicu psy alebo iné domáce zvieratá je zakázané s výnimkou výcviku služobných a poľovníckych psov.

5.13. Osobám, ktoré manipulujú alebo môžu manipulovať so zbraňami a strelivom je zakázané požívanie alkoholických nápojov alebo iných návykových látok.

5.14. Strelci a osoby prítomné na strelisku sú povinní používať ochranu sluchu, ochrana zraku sa odporúča, pri streľbe na kovové terče je povinná.

6.1. Pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti, hlavne poranení strelnou zbraňou, musí prevádzkovateľ počas celej doby streľby mať zabezpečené vozidlo, lekárničku, hasiace prostriedky a telefonické spojenie.

6.2. V prípade zranenia osoby v priestore strelnice riadiaci streľby zastaví streľbu, organizuje poskytnutie prvej pomoci a presun zraneného do nemocnice alebo privolanie záchrannej služby. Zároveň zabráni spoločne so správcom strelnice odchodu všetkých prítomných zo strelnice a ďalšej manipulácii so zbraňami. Vyrozumie políciu a do jej príchodu sa riadi jej pokynmi.
Pravidlá prvej pomoci pri zranení strelnou zbraňou:
- podľa rozsahu zranenia zastaviť krvácanie priložením originálneho alebo improvizovaného tlakového vankúšika a pri silnom krvácaní ranu stlačiť, vykonať proti šokové opatrenia (uložiť a upokojiť zraneného a zabezpečiť mu dostatočný pokoj po ošetrení).
ak je postihnutý zranený na hlave alebo na krku, je možné hlavu zdvihnúť a podložiť. Krvácajúcu končatinu sa odporúča zdvihnúť nad úroveň srdca. Rana sa nedvíha ak to postihnutému spôsobuje bolesť (možná zlomenina alebo vnútorné krvácanie).
ak je postihnutý v bezvedomí, zistíme, či dýcha. Ak nedýcha, uložíme ho na chrbát a vykonáme umelé dýchanie (zakloniť hlavu, odstrániť z úst cudzie telesá, popr. vytiahnuť jazyk a pri stlačenom nose priložiť svoje ústa na ústa postihnutého a vdychovať vzduch). Pri nehmatateľnom tepe je potrebné pristúpiť k masáži srdca (tlakom rúk kolmo na dolnú polovicu hrudnej kosti s výkyvmi 4 až 5 cm, frekvencia 80 až 100 za minútu).

6.3. V prípade požiaru riadiaci streľby ihneď zastaví streľbu a vyhlási požiarny poplach. Podľa rozsahu požiaru sa organizuje jeho likvidácia, použije sa príručný hasiaci prístroj a ďalšie prostriedky na hasenie alebo sa privolajú hasiči.

6.4. Každá mimoriadna udalosť musí byť zapísaná v prevádzkovom denníku strelnice.

Dôležité telefónne čísla - 112,

POLÍCIA - 158

PRVÁ POMOC - 155

HASIČI - 150

 

Obsah lekárničky prvej pomoci na strelnici

Gáza hydrofilná skladaná sterilná
s rozmermi 7,5 cm x 7,5 cm 5 ks
Roztok dezinfekčný s rozprašovačom (40 - 50 ml)
v originálnom balení 2 ks
Rúško resuscitačné s ventilom 5 ks
Fólia izotermická polyesterová s rozmermi
220 cm x 140 cm alebo 200 cm x 150 cm 5 ks
Šatka trojrohá 5 ks
Rukavice gumové jednorazové 5 párov
Rúško PVC s rozmermi 20 cm x 20 cm, s hrúbkou minimálne 0,12 mm 5 ks
- Náplasť hladká s rozmermi minimálne 1,25 cm x 2 m 5 ks
Obväz hotový sterilný č. 4 10 ks
Obväz hydrofilný sterilný s rozmermi 10 cm x 5 m 5 ks
Obväz hydrofilný sterilný s rozmermi 6 cm x 5 m 5 ks
Ovínadlo pružné elastické s rozmermi min. 6 cm x 5 m 5 ks
- Náplasť s vankúšikom s rozmermi 8 cm x 4 cm 20 ks
- Nožnice nehrdzavejúce 2 ks
Špendlíky zatváracie 8 ks
- Ovínadlo škrtiace gumové s dĺžkou 70 cm 2 ks

 

8. Pravidlá a upratovanie strelnice

Prevádzkovateľ je povinný udržiavať trávnaté plochy v pokosenom stave.
Po ukončení streľby sú prevádzkovateľ a prenajímatelia povinní zabezpečiť zber a likvidáciu všetkých vystrelených nábojníc, zlyhaných nábojov, prázdnych obalov od nábojov, fragmentov terčov, striel a iného materiálu.
Likvidáciu odpadov vznikajúcich prevádzkou strelnice zabezpečuje jej prevádzkovateľ.

Prevádzkový poriadok vypracoval za ŠPORT SKEET LIPTOVSKÉ SLIAČE

Ivan HRADSKÝ
podpredseda

Prevádzkový poriadok strelnice je vypracovaný v súlade so Slovenskou technickou normou STN 395050 Strelnice pre ručné strelné zbrane, mnou vypracovaným Znaleckým posudkom č. 26/2014 a v zmysle Zákona o strelných zbraniach a strelive č. 190/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Prevádzkový poriadok overil dňa:

Príloha: Zoznam správcov strelnice.

Dodatok k prevádzkovému poriadku na strelnici Miková

Zástupcovia správcu strelnice:

 

Meno Priezvisko  Tel.

 

 Lubomír Mojš 0910/985460
Alojz Godiš 0918/432829
Róbert Maďar 0917/242391
Ladislav Polóni 0907/605992
Peter Uhrina 0905/428991
Stanislav Littva 0905/523904
Bohuslav Plachý 0903/149414
Peter Lajčiak 0905/893800
Benedik Peter 0907/846909
Ivan Stromko 0905/257499
Dárius Jacko 0918/054842
Dušan Humenný 0918/985145
Ing. Matej Šimko 0917/438657
Juraj Jager 0905/299302
Michal Čamatej 0907/575736
Jan Malcho 0905/537000
Miroslav Kollár 0905/866029
Ján Culka 0905/519456
Marek Brutovský 0907/829227
Lukáš Milan 0918/217680
Peter Mišík 0905/203615
Ľubomír Uličný 0905/326099
Peter Roub 0917/648461
Ján Cibuľa 0905/276316
Eduard Mrva 0905/402341
Sebastian Rázga 0902/755260
Tomáš Koma 0915/243715
Michal Jaššák 0905/550857
Daniel Korpala 0949/672933
Radoslav Drobúl 0907/595416
Patrik Možieš 0905/893096

 

 

 

Zoznam podujatí na rok 2020:

 

 

jún

 • Poľovný parkúr Brok
 • 13.6.2020 -Kontrolné streľby OPK
 • 14.6.2020 MaO cena Liptova
 • 21.6.2020 MaO SKS
 • 27.6.2020  Kontrolné streľby OPK

 júl

 • 5.7.2020  MaO SKS
 • 19.7.2020 MaO cena Liptova

 august

 • 2.8.2020MaO cena Liptova
 • 16.8.2020MaO cena Liptova
 • 30.8.2020 MaO SKS

september

 • 6.9.2020   MaO cena Liptova
 • 20.9.2020  MaO SKS
 • Vzduchovka pretek

október

 • 4.10.2020 MaO SKS

november

december

 • Posledný výstrel

 

 

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti